Za účelom zlepšenia služieb využívajú naše stránky súbory ”cookies”. Prezeraním našich stránok vyjadrujete svoj súhlas s ich použitím. Zavrite okno kliknutím na OK.

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení


1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • Perfume point s. r. o., IČO: 36734381, se sídlem Eötvösa 1/19A, 945 01 Komárno.
 • Osobními údaji jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, informace o dosažení věku 16 let.


2. Provozovatel e-shopu https://parfumclub.cz jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (který je definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.


 3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:


 • Zákon č. 18/2019 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (dále jenom “Nařízení”)


4. Účastník je fyzickou osobou, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.


5. Provozovatel je právnická osoba, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží a služeb konečnému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracování Osobních údajů:

 

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/anebo služeb Provozovatele, resp. v rámci rokování o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jako i v souvislosti s uzavřenou smlouvou
 • za účelem / účely uvedenými níže v čl. II.


II. Účely a doby zpracování Osobních údajů


1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:


A)  Plnění smlouvy, případně jiného závazku a poskytování služeb:


 1. osobní údaje budou zpracovávány po dobu rokování o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem za účelem uzavření smlouvy, jako i během trvání smluvního vztahu;
 2. zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti přenáší osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa třetí straně - dalšímu zpracovateli. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 3. marketingové akce: na účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry, atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.


B) Dodržení právního závazku (zejména účetního, daňového a archivačního, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům, apod.):


 1.   daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy:  Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákonu č. 563/1991 Sb.o účetnictví ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovány a uchovány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem;
 2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z chybného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánem, policii, soudu:
 3. Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.


C) Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:


 1.  účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden;
 2. oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních oznámení (plošných nabídek a individuálních nabídek) v souladu s  § 7 odstavec 3 zákona č. 480/2004 Sb.o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, pokud Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

D)  Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:


 1.  plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání všeobecných reklamních oznámení bez cílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 2.  individuální nabídka: zasílání reklamních oznámení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, protože nejde o automatizované zpracování, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 3. zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů přenáší osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetí straně - dalšímu správci - společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (Zde je nutný výslovný souhlas Účastníka); Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty na účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů na účely zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocení vaší zpětné vazby a analýz našeho postavení na trhu využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, kterému k těmto účelům můžeme odevzdávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků odevzdány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 4.  cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a uložené v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V první řadě jsou to cookies nezbytné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále jde o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.
 5.  pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že byl u nich udělen souhlas k tomuto účelu, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Pokud dojde k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou odevzdanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.
 6. Barion Pixel je součástí kódu JavaScriptu, který sleduje aktivitu návštěvníků webových stránek pomocí souborů cookie. ParfuClub používá verzi Barion Pixel Basic, která vyhodnocuje každou platbu z hlediska rizika podvodu. Obsah košíku na úrovni jednotlivých položek a aktivita návštěvníků jsou důležitými faktory při posuzování rizika podvodu. Tyto informace se bez souhlasu uživatele nepouživají pro marketingové účely. Prodejce musí přidat a nakonfigurovat Barion Pixel ve zdrojovém kódu svých webových stránek spolu se správou souhlasu s GDPR. Uživatelská data se používají pro marketingové účely pouze v případě souhlasu uživatele.


III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování


1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a / anebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.


2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.


3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.


4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování.


5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to k následujícím účelům: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací a registrace nového zákazníka.


6. Osobní údaje jsou a budou zpracovány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.IV. Práva Účastníka související se zpracováním


1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 •  požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • na vymazání poskytnutých Osobních údajů;
 • na omezení zpracování Osobních údajů;
 • podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • právo na předávání osobních údajů na jiného správce;
 • právo namítat proti zpracování osobních údajů;
 • právo na odvolání souhlasu.2. Účastník může svá práva podle odstavce 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádosti na adrese info@pafrumclub.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webové stránce e-shopu.


3. Práva podle odstavce 1 tohoto článku bod 3. a 4. nelze uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odstavec 1 písm. a., b. a c. s výjimkou bodu 2. písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odstavci 1.


4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména pokud jsou Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@parfumclub.cz

2. namítat proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@parfumclub.cz aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů).

Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Pokud nevyhoví Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


5. Pokud uplatní Účastník právo podle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dnů od přijetí žádosti Provozovatelem.


6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., odstavce 1 bod 1. a 6. je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je třeba uvést e-mailovou adresu, na kterou bude potom zaslán ověřovací e-mail k potvrzení totožnosti žadatele.


7. Pokud Účastník uplatní některá práva z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Pokud bude žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.


8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a neodůvodněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.


V. Závěrečná ustanovení


1. Veškeré právní vztahy vznikající při zpracovávání Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud k nim byl přístup realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.


2. Dotyčná osoba má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 04.01.2021.